Taršos užkardymo grupė

Kovai su stambiais teršėjais, veikiančiais pramonės ir gamybos srityje, suburta Taršos užkardymo grupė, sudaryta iš bendrovės specialistų. Jos pagrindinis tikslas – vykdyti didžiausių šalies įmonių, išleidžiančių nuotekas į bendrovės valymo įrenginius, kontrolę.

Taršos užkardymo grupė planinių ir neplaninių patikrų metu atlieka įmonių išleidžiamų ir į Vilniaus miesto nuotekų valyklą patenkančių nuotekų patikras, peržiūri sutartinius įsipareigojimus su verslo klientais.

Pagrindinės Taršos užkardymo grupės veiklos kryptys:

 • Taršos plastiku užkardymas
 • Teisinis bendrovės verslo klientų taršos kontrolės stiprinimas
 • Vežamų nuotekų priėmimo griežtinimas
 • Nuotekų kontrolės griežtinimas

Trumpai apie nuveiktus darbus 2020 m.:

 • Atlikta 120 patikrų įmonėse plastiko atsiradimo nuotekose šaltiniams išaiškinti ir užkardyti
 • Patikrinta 60 siurblinių ir 4 kolektoriai sunkiųjų metalų atsiradimo nuotekose šaltiniams išaiškinti
 •  66 bendrovės verslo klientams pateikti atnaujinti, sugriežtinti sutartiniai įsipareigojimai nuotekų tvarkymui

2020 metais taikytos taršos valdymo priemonės:

 • Taršos plastiku užkardymas

2020 m. pradžioje „Vilniaus vandenys“ susidūrė su neteisėtu plastiko atliekų išleidimu į bendrovei priklausantį nuotekų tinklą. Reaguojant į susidariusią situaciją nedelsiant buvo imtasi visų įmanomų priemonių taršos šaltiniams nustatyti ir plastiko taršai sustabdyti tiek į Vilniaus nuotekų valyklą, tiek į gamtinę aplinką.

Ieškant taršos plastiku šaltinio buvo nuspręsta operatyviai patikrinti visas įmones, perdirbančias plastiko atliekas, jas sandėliuojančias, naudojančias kaip žaliavą savo

gamybinėje veikloje. Identifikuotos 57 tokio profilio įmonės. Jas patikrinus, iš 13 įmonių, kaip iš potencialiai galimų plastiko taršos sukėlėjų, buvo paimti nuotekų mėginiai ištyrimui. Iš viso buvo atlikta apie 120 įmonių patikrų.

Visų atliktų patikrinimų metu buvo nustatyti du taršos plastiku šaltiniai. Juose imti mėginiai dalyvaujant antstoliams, aplinkos apsaugos pareigūnams. Nustačius taršą plastiku, vienam iš bendrovės klientų, po įspėjimo ir toliau leidžiant plastiko atliekas, buvo nutrauktas nuotekų tvarkymo paslaugos teikimas. Paslauga buvo pradėta teikti tik klientui pašalinus plastiko atliekų atsiradimo priežastis ir įgyvendinus papildomas apsaugos priemones (kelių pakopų filtravimo sistemas).

 • Teisinis juridinių klientų taršos kontrolės stiprinimas

2020 m. „Vilniaus vandenys“ sugriežtino reikalavimus juridiniams asmenims norintiems išleisti ar jau išleidžiantiems nuotekas į bendrovei priklausančius tinklus. „Vilniaus vandenys“ pradėjo reikalauti iš klientų informacijos apie numatomus išleisti nuotekų užterštumus, nuotekų sudėtį, gamyboje susidarančius junginius, galinčius patekti į nuotekas. Šią informaciją klientai privalo pateikti prieš gaunant prisijungimo sąlygas, kurios išduodamos naujiems ar esamiems rekonstrukciją numatantiems atlikti „Vilniaus vandenų“ klientams.

Taip pat pradėta reikalauti ir esamų klientų gauti naujas prisijungimo sąlygas, kai didinamos gamybinės apimtys ar keičiamas technologinis procesas. 2020 metais „Vilniaus vandenyse“ parengtos ir patvirtintos naujos „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sutarties specialiosios sąlygos“, kurios pradėtos taikyti juridiniams „Vilniaus vandenų“ klientams išleidžiantiems taršias nuotekas. Šiomis sąlygomis klientams aiškiai nustatomi leidžiami išleisti nuotekų užterštumai ir pasekmės už tokių užterštumų viršijimą. 

 • Sutarčių naudojant patvirtintas naujas specialiąsias sąlygas sudarymas

Pasitvirtinus naujus sutartinius reikalavimus juridiniams klientams „Vilniaus vandenys“ sudarė TOP 50 stambiausių klientų sąrašą. Šie klientai papildomai patikrinti imant nuotekų mėginius taršai nustatyti prieš atnaujinant sutartis. Sutarčių atnaujinimo proceso metu TOP 50 sąrašas prasiplėtė iki 66 juridinių klientų. 

 • Vežamų nuotekų priėmimo griežtinimas

2020 m. bendrovė siekdama užkardyti atvežtinių, viršijančių leistinas taršos ribas, nuotekų patekimą į nuotekų valyklas vykdė nuotekų priėmimo punktų rekonstrukcijos projektavimo darbus. Projektuojami pilnai automatizuoti nuotekų priėmimo punktai.

Rekonstrukcijos metu 7 nuotekų priėmimo punktuose numatoma įrengti nuotekų debito matuoklius tikslesnei pristatytų nuotekų apskaitai, automatinius mėginių semtuvus valdomus nuotoliniu būdu atvežamų nuotekų mėginių ėmimui ir taršos matavimo daviklius blokuojančius nuotekų išsipylimą, kai nustatoma neleistina tarša. Taip pat numatomi kiti papildomi įrengimai, gerinantys technologinį procesą (akmenų gaudyklės, smulkintuvai, oro valymas ozonavimo principu). 

„Vilniaus vandenys“ 2020 m. papildė savo teikiamų paslaugų krepšelį ir nuo 2021 m. pradės teikti nuotekų išvežimo paslaugą gyventojams ir juridiniams asmenims, kurie nėra prijungti prie centralizuotos nuotekų surinkimo sistemos.

 • Nuotekų kontrolės griežtinimas

2020 m. „Vilniaus vandenys“ sutankino pramonės įmonių tikrinimo periodiškumus.. Papildomai pradėjo vykdyti sunkiųjų metalų atsiradimo nuotekose šaltinių paieškas. 2020 m. patikrintos visos pirmo kėlimo nuotekų siurblinės ir savitakinės nuotekų linijos, iš kurių nuotekos patenka tiesiogiai į Vilniaus miesto nuotekų valyklą.

2020 m. iš juridinių asmenų pradėti imti nuotekų mėginiai fenolių ir ftalatų koncentracijoms nustatyti. 

 

Trumpai apie jau nuveiktus darbus 2021 metais:

Metus analizavę į mūsų valyklas atitekančias nuotekas ir jų užterštumą, sudarėme Vilniaus miesto nuotekų taršos žemėlapį.

Nuotekų surinkimo taškai leidžia mums suskirstyti miestą į 7 atskiras zonas. Iš žemėlapio matyti, kad padidėjusi tarša nustatoma praktiškai visose jose. Blogiausia situacija miesto pietiniuose rajonuose, kur yra daug pramonės, transporto įmonių, bei miesto centre, Grigiškėse. Dažniausiai viršijamos sunkiųjų metalų, kaip aliuminis, cinkas, ribos. Taip pat dažna padidėjusi azoto ir fosforo junginių, ftalatų tarša.

Plačiau apie mūsų tvarkomose Vilniaus miesto nuotekose randamus teršalus ir jų žalą gamtai bei sveikatai:

 

 

Grįžti atgal